مربیان حسابداری

نام ونام خانوادگی تحصیلات سابقه فعالیت محمدرضا حبیبی کارشناسی حسابداری از سال 76 تا کنون زهرا فرامرزی             کارشناسی حسابداری             از سال93 رقیه احدی              کارشناسی ارشد مدیریت            از سال 92