گردشگری

آشنایی با رشته گردشگری

آشنایی با رشته گردشگری

•یکی از مهم ترین فعالیت های انسان معاصر که موجب تغییراتی اساسی در مسائل سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و روش زندگی انسان ها شده جهانگردی است.

•صنعت گردشگری بزرگ ترین، گسترده ترین و متنوع ترین صنعت دنیاست. در بسیاری از کشورها، این صنعت منبع اصلی درآمد، ایجاد اشتغال، رشد بخش خصوصی و عامل توسعه زیر ساخت هاست

•گردشگری امروزه یکی از بهترین ابزارهای تبادل  و تعامل فرهنگی است و سیاحت و گشت و گذار در سرزمین های مختلف از روش های موفق گذراندن اوقات فراغت می باشد.

•گردشگری در هزاره سوم را ارزنده ترین صنعت پول ساز در جهان می دانند که دولت مردان کشور باید با یک عزم ملی در این راه بیش تر تلاش کنند .

•ایجاد شغل :    هم اکنون از هر 13 شغل موجود یک شغل به صنایع مسافرتی و توریسم اختصاص دارد و درسال 2019 از هر 8/11 شغل موجود یک شغل به این صنایع مرتبط خواهد بود.

لیست دوره ها و شهریه ها

دروس تخصصی گردشگری  کد رایانه ای:6220

ردیفعنوان دورهکد استانداردواحدمبلغ(ریال)
1راهنمای عمومی گردشگری5-91/33/1/3108.500.00
2راهنمای محلی5-91/94/1/246.400.000
3راهنمای موزه5-91/30/1/398.200.000
4راهنمای طبیعت گردی(اکو توریسم)5-91/36/1/21212.000.000
5راهنمای گردشگری سلامت0-91/37/1/136.900.000
6راهنمای گردشگری فرهنگی5-91/95/1/378.0000.000
جمع  4550.000.000
شرایط اقساط : به صورت حضوری در زمان ثبت نام