جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 3 بهمن ماه 98 رشته کامپیوتر سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات عملی رشته کامپیوتر 3 بهمن
برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 3 بهمن ماه 98 رشته حسابداری سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات نهایی حسابداری 3 بهمن
برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 5 دی ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات تستی 3 بهمن
برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 5 دی ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات عملی 5دی ماه.xls
برای مشاهده نتایج نهایی تستی آزمون 7 آذر ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات تستی آزمون 5 دی 98
برای مشاهده نتایج نهایی تستی آزمون 7 آذر ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات تستی 7 آذر
برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 2 آبان ماه 98 رشته حسابداری سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات نهایی عملی آزمون 2 آبان حسابداری
برای مشاهده نتایج نهایی تستی آزمون 2 آبان ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات تستی 2 آبان
برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 28 مرداد ماه 98 رشته کامپیوتر سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات عملی رشته کامپیوتر 28 شهریور
برای مشاهده نتایج نهایی تستی آزمون 31 مرداد ماه 98 رشته مدیریت خانواده و کامپیوتر سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات تستی 31 مرداد رشته کامپیوتر و مدیریت خانواده
برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 28 شهریور ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات نهایی تستی و عملی آزمون 28 شهریور 98
برای مشاهده نتایج نهایی تستی وعملی آزمون 31 مرداد ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات نهایی آزمون 31 مرداد
برای مشاهده نتایج نهایی تستی آزمون 28 شهریور ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات تستی 28 شهریور
برای مشاهده نتایج نهایی تستی آزمون 31 مرداد ماه 98 رشته حسابداری سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. لیست نمرات رشته حسابداری تستی 31 مرداد
برای مشاهده نتایج نهایی تستی آزمون 27 تیر ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات تستی آزمون 27 تیر ماه
برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 23 خرداد ماه 98 رشته حسابداری سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات عملی آزمون 23 خرداد رشته حسابداری
برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 23 خرداد ماه 98 رشته کامپیوتر و مدیریت خانواده سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات عملی آزمون 23 خرداد
برای مشاهده نتایج نهایی آزمون تستی 23 خرداد ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات تستی 23 خرداد
برای مشاهده نتایج عملی و نهایی آزمون تستی 5 اردیبهشت ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات عملی رشته حسابداری و مدیریت خانواده.xls
برای مشاهده نتایج نهایی  آزمون تستی 5 اردیبهشت ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات تستی 5 اردیبهشت
برای مشاهده نتایج نهایی  آزمون تستی 10 اسفند ماه 97 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات تستی 10 اسفند 97
برای مشاهده نتایج نهایی  آزمون تستی و عملی 14 دی ماه 97 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات نهایی تستی و عملی آزمون 14 دی ماه 97
برای مشاهده نتایج  آزمون تستی  2 آذر97 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات تستی 2 آذر 97
برای مشاهده نتایج  آزمون تستی و عملی  27  مهر 97 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات تستی 27 مهر 97
برای مشاهده نتایج  آزمون تستی و عملی  16 شهریور97 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات تستی و عملی آزمون 16 شهریور
برای مشاهده نتایج  آزمون تستی و عملی  5 مرداد 97 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات تستی و عملی 5 مرداد
برای مشاهده نتایج  آزمون تستی  و عملی  1 تیر 97 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نتایج نهایی آزمون 1 تیرماه
برای مشاهده نتایج آزمون تستی و عملی 21 اردیبهشت 97 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نمرات نهایی آزمون 21 اردیبشت
برای مشاهده نتایج آزمون تئوری و عملی 18 اسفند 96 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.  نتایج 18 اسفند
برای مشاهده نتایج آزمون عملی 9 تیرماه و 6 شهریور  1396 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نتایج ازمون عملی 9 تیرماه و 6 مرداد 96
برای مشاهده نتایج آزمون تئوری 17 شهریور 1396 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید. نتایج آزمون تئوری 17 شهریور
برای مشاهده نتایج آزمون عملی حسابداری سازمان فنی و حرفه ای 4 تیرماه و 6 مرداد 1396 بر روی لینک زیر کلیک نمایید. نتایج آزمون عملی حسابداری 6مرداد و 9 تیرماه فنی و حرفه ای نتایج آزمون تستی فنی و حرفه ای 6مرداد
برای مشاهده نتایج آزمون تستی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 21اردیبهشت ماه 1396 بر روی لینک زیر کلیک نمایید نتایج آزمون تستی فنی و حرفه ای 21 اردیبهشت
برای مشاهده نتایج آزمون تستی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 26 آذر ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید نمرات تستی 26 آذر
برای مشاهده نتایج آزمون عملی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 28 آبان ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید نتایج عملی آزمون هماهنگ 28 آبان
برای مشاهده نتایج آزمون تستی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 28 آبان ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید نمرات تستی 28 آبان
برای مشاهده نتایج آزمون تستی و عملی (کامپیوتر) سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 30 مهر ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید نمرات عملی کامپیوتر 30 مهر
برای مشاهده نتایج آزمون تستی و عملی (حسابداری) سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 30 مهر ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید نمرات تستی و عملی 30 مهر حسابداری
برای مشاهده نتایج آزمون تستی و عملی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 26 شهریور ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید نمرات تستی و عملی آزمون 26 شهریور
برای مشاهده نتایج آزمون تستی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 30 مهر ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید نمرات تستی 30 مهر ماه
برای مشاهده نتایج آزمون عملی رشته حسابداری سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 23 شهریور ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید نمرات عملی حسابداری 23 شهریور
برای مشاهده نتایج آزمون تستی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 29 مرداد ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید نمرات 29 مرداد 95 تستی
برای مشاهده نتایج آزمون تستی و عملی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 25 تیر ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید نمرات عملی 25 تیرماه 95
برای مشاهده نتایج آزمون عملی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 31 اردیبهشت 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید نمرات عملی 31 اردیبهشت 95
برای مشاهده نتایج آزمون تستی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 31 اردیبهشت 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید نتایج تستی 31 اردیبهشت 95
برای مشاهده نتایج آزمون تستی و عملی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 30 بهمن 1394 بر روی لینک زیر کلیک نمایید نتایج تستی و عملی 30 بهمن 94
برای مشاهده نتایج آزمون تستی و عملی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 18 دی 1394 بر روی لینک زیر کلیک نمایید نتایج تستی و عملی 18 دی
برای مشاهده نتایج آزمون سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 6 آذر 1394 بر روی لینک زیر کلیک نمایید نتایج کتبی و عملی 6 آذر
برای مشاهده نتایج آزمون سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 24 مهر 1394 بر روی لینک زیر کلیک نمایید 1394/07/24