نتایج آزمون های فنی و حرفه ای

برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 3 بهمن ماه 98 رشته کامپیوتر سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات عملی رشته کامپیوتر 3 بهمن


برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 3 بهمن ماه 98 رشته حسابداری سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات نهایی حسابداری 3 بهمن


برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 5 دی ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات تستی 3 بهمن


برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 5 دی ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات عملی 5دی ماه.xls


برای مشاهده نتایج نهایی تستی آزمون 7 آذر ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات تستی آزمون 5 دی 98


برای مشاهده نتایج نهایی تستی آزمون 7 آذر ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات تستی 7 آذر


برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 2 آبان ماه 98 رشته حسابداری سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات نهایی عملی آزمون 2 آبان حسابداری


برای مشاهده نتایج نهایی تستی آزمون 2 آبان ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات تستی 2 آبان


برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 28 مرداد ماه 98 رشته کامپیوتر سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات عملی رشته کامپیوتر 28 شهریور


برای مشاهده نتایج نهایی تستی آزمون 31 مرداد ماه 98 رشته مدیریت خانواده و کامپیوتر سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات تستی 31 مرداد رشته کامپیوتر و مدیریت خانواده


برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 28 شهریور ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات نهایی تستی و عملی آزمون 28 شهریور 98


برای مشاهده نتایج نهایی تستی وعملی آزمون 31 مرداد ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات نهایی آزمون 31 مرداد


برای مشاهده نتایج نهایی تستی آزمون 28 شهریور ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات تستی 28 شهریور


برای مشاهده نتایج نهایی تستی آزمون 31 مرداد ماه 98 رشته حسابداری سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

لیست نمرات رشته حسابداری تستی 31 مرداد


برای مشاهده نتایج نهایی تستی آزمون 27 تیر ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات تستی آزمون 27 تیر ماه


برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 23 خرداد ماه 98 رشته حسابداری سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات عملی آزمون 23 خرداد رشته حسابداری


برای مشاهده نتایج نهایی تستی و عملی آزمون 23 خرداد ماه 98 رشته کامپیوتر و مدیریت خانواده سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات عملی آزمون 23 خرداد


برای مشاهده نتایج نهایی آزمون تستی 23 خرداد ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات تستی 23 خرداد


برای مشاهده نتایج عملی و نهایی آزمون تستی 5 اردیبهشت ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات عملی رشته حسابداری و مدیریت خانواده.xls


برای مشاهده نتایج نهایی  آزمون تستی 5 اردیبهشت ماه 98 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات تستی 5 اردیبهشت


برای مشاهده نتایج نهایی  آزمون تستی 10 اسفند ماه 97 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات تستی 10 اسفند 97


برای مشاهده نتایج نهایی  آزمون تستی و عملی 14 دی ماه 97 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات نهایی تستی و عملی آزمون 14 دی ماه 97


برای مشاهده نتایج  آزمون تستی  2 آذر97 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات تستی 2 آذر 97


برای مشاهده نتایج  آزمون تستی و عملی  27  مهر 97 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات تستی 27 مهر 97


برای مشاهده نتایج  آزمون تستی و عملی  16 شهریور97 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات تستی و عملی آزمون 16 شهریور


برای مشاهده نتایج  آزمون تستی و عملی  5 مرداد 97 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات تستی و عملی 5 مرداد


برای مشاهده نتایج  آزمون تستی  و عملی  1 تیر 97 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نتایج نهایی آزمون 1 تیرماه


برای مشاهده نتایج آزمون تستی و عملی 21 اردیبهشت 97 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نمرات نهایی آزمون 21 اردیبشت


برای مشاهده نتایج آزمون تئوری و عملی 18 اسفند 96 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 نتایج 18 اسفند


برای مشاهده نتایج آزمون عملی 9 تیرماه و 6 شهریور  1396 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نتایج ازمون عملی 9 تیرماه و 6 مرداد 96


برای مشاهده نتایج آزمون تئوری 17 شهریور 1396 سازمان فنی و حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نتایج آزمون تئوری 17 شهریور


برای مشاهده نتایج آزمون عملی حسابداری سازمان فنی و حرفه ای 4 تیرماه و 6 مرداد 1396 بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

نتایج آزمون عملی حسابداری 6مرداد و 9 تیرماه فنی و حرفه ای

نتایج آزمون تستی فنی و حرفه ای 6مرداد


برای مشاهده نتایج آزمون تستی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 21اردیبهشت ماه 1396 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نتایج آزمون تستی فنی و حرفه ای 21 اردیبهشت


برای مشاهده نتایج آزمون تستی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 26 آذر ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نمرات تستی 26 آذر


برای مشاهده نتایج آزمون عملی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 28 آبان ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نتایج عملی آزمون هماهنگ 28 آبان


برای مشاهده نتایج آزمون تستی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 28 آبان ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نمرات تستی 28 آبان


برای مشاهده نتایج آزمون تستی و عملی (کامپیوتر) سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 30 مهر ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نمرات عملی کامپیوتر 30 مهر


برای مشاهده نتایج آزمون تستی و عملی (حسابداری) سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 30 مهر ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نمرات تستی و عملی 30 مهر حسابداری


برای مشاهده نتایج آزمون تستی و عملی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 26 شهریور ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نمرات تستی و عملی آزمون 26 شهریور


برای مشاهده نتایج آزمون تستی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 30 مهر ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نمرات تستی 30 مهر ماه


برای مشاهده نتایج آزمون عملی رشته حسابداری سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 23 شهریور ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نمرات عملی حسابداری 23 شهریور


برای مشاهده نتایج آزمون تستی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 29 مرداد ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نمرات 29 مرداد 95 تستی


برای مشاهده نتایج آزمون تستی و عملی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 25 تیر ماه 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نمرات عملی 25 تیرماه 95


برای مشاهده نتایج آزمون عملی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 31 اردیبهشت 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نمرات عملی 31 اردیبهشت 95


برای مشاهده نتایج آزمون تستی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 31 اردیبهشت 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نتایج تستی 31 اردیبهشت 95


برای مشاهده نتایج آزمون تستی و عملی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 30 بهمن 1394 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نتایج تستی و عملی 30 بهمن 94


برای مشاهده نتایج آزمون تستی و عملی سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 18 دی 1394 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نتایج تستی و عملی 18 دی


برای مشاهده نتایج آزمون سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 6 آذر 1394 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نتایج کتبی و عملی 6 آذر


برای مشاهده نتایج آزمون سازمان فنی و حرفه ای تاریخ 24 مهر 1394 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

1394/07/24